Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

w-a
0499 ca24 420
Reposted fromrichardth richardth viameem meem
w-a
8939 0f93 420
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viameem meem
w-a
7994 f3bd 420
Reposted fromyanek yanek viameem meem
w-a
2835 9947 420
Reposted fromMiziou Miziou viameem meem
w-a
0655 a9bc 420
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viameem meem

July 05 2017

9972 be19 420
w-a
- Co tam słychać?
- Wszystko w porządku.
- Opisz mi to.
- Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
- Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
— revalie.soup.
Reposted fromrevalie revalie viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
8781 6783 420
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaihuntyoursoul ihuntyoursoul

August 06 2017

w-a
0499 ca24 420
Reposted fromrichardth richardth viameem meem
w-a
8939 0f93 420
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viameem meem
w-a
7994 f3bd 420
Reposted fromyanek yanek viameem meem
w-a
2835 9947 420
Reposted fromMiziou Miziou viameem meem
w-a
0655 a9bc 420
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viameem meem

July 05 2017

9972 be19 420
w-a
- Co tam słychać?
- Wszystko w porządku.
- Opisz mi to.
- Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
- Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
— revalie.soup.
Reposted fromrevalie revalie viaihuntyoursoul ihuntyoursoul

August 06 2017

w-a
8939 0f93 420
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viameem meem
w-a
7994 f3bd 420
Reposted fromyanek yanek viameem meem
w-a
2835 9947 420
Reposted fromMiziou Miziou viameem meem
w-a
0655 a9bc 420
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viameem meem

July 05 2017

9972 be19 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl