Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

w-a
4802 6ea2 420
Reposted fromu-dit u-dit viawrzaca wrzaca

September 16 2018

w-a
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viameem meem
w-a
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viameem meem

September 15 2018

w-a
3082 28ad 420
Reposted fromHanoi Hanoi viameem meem
w-a
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viameem meem
w-a
5282 0969 420
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viameem meem

September 12 2018

w-a
8315 e58c 420
Reposted fromnoone97 noone97 viawrzaca wrzaca

August 21 2018

w-a
4636 7271 420
Reposted fromels els viameem meem
w-a
3180 f8f9 420
Reposted fromkarahippie karahippie viameem meem
w-a
8937 f837 420
Reposted fromkarahippie karahippie viameem meem
3771 b8a1 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viameem meem
w-a
9617 cfa8 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viameem meem
w-a
6949 767d 420
Reposted fromoneisdarkoneislight oneisdarkoneislight viameem meem

August 20 2018

w-a
5908 cb23 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viameem meem

August 01 2018

w-a
8647 4e0c
Reposted fromEtnigos Etnigos viameem meem

July 29 2018

9165 4da8 420
Reposted frombwana bwana viameem meem
w-a
0578 0b62 420
Reposted fromzciach zciach viameem meem

July 22 2018

w-a
5438 e3bf 420
Reposted fromlovesweets lovesweets viameem meem
w-a
1809 d9f6 420
Reposted fromtfu tfu viameem meem

July 16 2018

w-a
5414 d926 420
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl